Zapytanie ofertowe BP/2


Dotyczące dostawy i wdrożenie dedykowanego systemu do technologii 3D wraz z wyposażeniem sprzętowym – zamówienie w ramach realizacji projektu „Interaktywna usługa z algorytmem wspomagania decyzji w szybkim prototypowaniu wraz z wytwarzaniem obiektów w formule wydruku 3D w środowisku pracy lokalnej i zdalnej z możliwością doboru parametru” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚPInformacja o wybranym wykonawcyRozstrzygnięte: Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zakład Systemów Komputerowych „ZSK”
ul. Wadowicka 12
30-415 Kraków

Data wpłynięcia oferty: 14-08-2018r.
Cena: 888 060,00 zł
Pełna lista podmiotów

Zakład Systemów Komputerowych „ZSK”
ul. Wadowicka 12
30-415 Kraków

OPTeam S. A
Tajęcina 113
36-002 Jasionka

Komputronik Biznes
ul. Wołczyńska 37
60-003 PoznańInformacje o ogłoszeniuTermin składania ofert

do dnia 14-08-2018

Numer ogłoszenia

1129684Status ogłoszenia

Aktualne


Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Marynkowska 5, 38-422 Krościenko Wyżne w terminie do dnia 14.08.2018r do godziny 8:30 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Otwarcie nastąpi w dniu 14.08.2018r o godzinie 9:00.

Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie, opatrzonej napisem zgodnie ze wzorem:
„Oferta na dostawę dwóch serwerów, dostawa macierzy, dostawa dwóch stacji roboczych, dostawa dwóch laptopów, dostawa dwóch przełączników sieciowych, dostawa kontrolera sieci bezprzewodowej, dostawa czterech punktów dostępowych sieci bezprzewodowej, dostawa szafy Rack z UPS’em oraz implementacja i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego.”

ZAPYTANIE OFERTOWE BP 2/18 NIE OTWIERAĆ PRZED: 2018-08-14 godz. 8:30”.Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Sowa


Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

513423476


Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiająca dokonuje następujących zmian w treści zapytania ofertowego:

1. W treści zapytania ofertowego w pkt III jest:
1. Serwer – 2 komplety Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48822000-6 - Serwery komputerowe
2. Macierz Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy
3. Stacje robocze – 2 sztuki Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30214000-2 – Stacje robocze
4. Laptop - 2 sztuki Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6 - Komputery przenośne
5. Dostawa przełączników sieciowy – 2 sztuk Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32420000-3 Urządzenia sieciowe
6. Dostawa kontrolera sieci bezprzewodowej Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32420000-3 Urządzenia sieciowe
7. Dostawa punktów dostępowych sieci bezprzewodowej - 4 sztuki Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32420000-3 Urządzenia sieciowe
8. Implementacja i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe, Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48219000-6 - Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych

Zamawiający zmienia treści zapytania ofertowego w pkt III na:

1. Serwer – 2 komplety Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48822000-6 - Serwery komputerowe
2. Macierz Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy
3. Stacje robocze – 2 sztuki Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30214000-2 – Stacje robocze
4. Laptop - 2 sztuki Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6 - Komputery przenośne
5. Dostawa przełączników sieciowy – 2 sztuk Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32420000-3 Urządzenia sieciowe
6. Dostawa kontrolera sieci bezprzewodowej Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32420000-3 Urządzenia sieciowe
7. Dostawa punktów dostępowych sieci bezprzewodowej - 4 sztuki Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32420000-3 Urządzenia sieciowe
8. Szafa Rack z UPS’em Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy
9. Implementacja i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe, Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48219000-6 - Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych

2. We wzorze umowy zamawiający w § 1 dodaje pkt 6 o następującej treści:

„Wykonawca przeniesie wszelkie prawa + kody źródłowe do wykonanego oprogramowania. Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, z zastrzeżeniem przepisów art. 75 ust. 2 i 3, obejmują prawo do:

• trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego;
• tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian
w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;
• rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii. Wszystko na terytorium RP i poza granicami Polski. Bezterminowo.”

3. Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru formularza ofert załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Zamawiający dodaje pkt 3 następującej treści:
3) Oświadczamy, że oferowany przez na Sprzęt ma funkcjonalności dodatkowe w postaci:
Lp. Funkcjonalnośc Posiada* a) Możliwość obsługi standardu AVB na wszystkich oferowanych przełącznikach – tak/nie*
b) Możliwość obsługi protokołu OpenFlow w wersji co najmniej v1 dla przełączników tak/nie*
*niepotrzebne skreślić
Dotychczasowe punkty formularza ofert od 3 do 7 otrzymują numerację od 4 do 8.

3. Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru formularza ofert załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Zamawiający modyfikuje pkt 2 następującej treści:

W treści formularza ofert pkt 2 jest:

Lp. Nazwa przedmiotu Wartość NETTO Wartość BRUTTO Nazwa producenta oraz nazwa produktu nadana przez producenta oferowanego sprzętu, PN, okres gwarancji
Zamawiający zmienia wzór formularza ofert załącznik nr 2 do zapytania ofertowego w pkt 2 na:
Lp. Nazwa przedmiotu Wartość NETTO Wartość BRUTTO Nazwa producenta oraz nazwa produktu nadana przez producenta oferowanego sprzętu i/lub oprogramowania, PN, okres gwarancji

Opis zmian zamieszczony jest w załączniku: zmiana treści zapytanie BP 2 2018

Zamawiający zmienia termin składania ofert na 16.08.2018r. do godz 8:30.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Serwer – 2 komplety Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48822000-6 - Serwery komputerowe
2. Macierz Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy
3. Stacje robocze – 2 sztuki Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30214000-2 – Stacje robocze
4. Laptop - 2 sztuki Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6 - Komputery przenośne
5. Dostawa przełączników sieciowy – 2 sztuk Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32420000-3 Urządzenia sieciowe
6. Dostawa kontrolera sieci bezprzewodowej Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32420000-3 Urządzenia sieciowe 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy
7. Dostawa punktów dostępowych sieci bezprzewodowej - 4 sztuki Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32420000-3 Urządzenia sieciowe
8. Implementacja i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe, Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48219000-6 - Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowychKategoria ogłoszenia

Dostawy


Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT


Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: krośnieński Miejscowość: Szczepańcowa ul. Przemysłowa 5a, Gmina Chorkówka


Opis przedmiotu zamówieniaCel zamówienia

Wykaz posiadanego sprzętu:
• Drukarka 3D PolyJet STRATASYS OBJET 30
• Drukarka 3D FDM STRATASYS F270
W ramach realizacji niniejszego zapytania należy uwzględnić wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych, wg wyszczególnionych etapów:
a. Dostawa sprzętu i oprogramowania
b. Wdrożenie i konfiguracja sprzętu w docelowej topologii i funkcjonalności
c. Przygotowanie i przeprowadzenie szeregu scenariuszy testowych potwierdzających wydajność i zakres funkcjonalny przygotowanego środowiska produkcyjnego, w tym:
• Przeprowadzenie testów wydajności łączy LACP, wraz testami funkcjonowania rozkładu rozpływów cząstkowych w agregacie
• Testy wydajnościowe infrastruktury sieciowej w zakresie obsługi ruchu konwergentnego z zaimplementowanymi mechanizmami kontroli przepływów przy uwzględnieniu granicznego wysycenia łączy komunikacyjnych. W badaniu należy wykorzystać sprzętowe lub programowe generatory ruchu sieciowego oraz wybrane aplikacje
• Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia szczegółowych scenariuszy testowych w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy
• Zamawiający pozostawia sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji w przedstawionych przez oferenta scenariuszach w zakresie:
- definicji parametrów ruchu sieciowego,
- liczby generowanych strumieni testowych,
- schematów testów funkcjonalnych.
• Wyniki przeprowadzanych testów będą odbierane na bieżąco przez osobę lub zespół wskazany przez zamawiającego
• Wszystkie testy muszą być zrealizowane w docelowym środowisku zainstalowanym w lokalizacji wskazanej przez zamawiającegoPrzedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Serwer – 2 komplety Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48822000-6 - Serwery komputerowe
2. Macierz Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy
3. Stacje robocze – 2 sztuki Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30214000-2 – Stacje robocze
4. Laptop - 2 sztuki Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6 - Komputery przenośne
5. Dostawa przełączników sieciowy – 2 sztuk Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32420000-3 Urządzenia sieciowe
6. Dostawa kontrolera sieci bezprzewodowej Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32420000-3 Urządzenia sieciowe 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy
7. Dostawa punktów dostępowych sieci bezprzewodowej - 4 sztuki Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32420000-3 Urządzenia sieciowe
8. Implementacja i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe, Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48219000-6 - Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zał. nr 1 do zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówieniaKod CPV

48822000-6


Nazwa kodu CPV

Serwery komputerowe


Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: do 30.11.2018r dnia od podpisania umowy


ZałącznikiPytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień


Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca niepodlegający wykluczeniu zgodnie z pkt. 3 poniżej oraz spełniający łącznie następujące warunki: Posiadają zdolność do wykonania przedmiotu zamówienia,

a) dysponujący wiedzą, doświadczeniem i odpowiednim potencjałem technicznym, tzn.: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał doświadczenie zawodowe rozumiane jako: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował: Dostawę/y sprzętu komputerowego lub sprzętu sieciowego lub sprzętu komputerowego i sieciowego o wartości łącznej nie mniejszej niż 150 000 zł netto,

Wzór wykazu zrealizowanych dostaw stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

b) Osoba zdolne do wykonania zamówienia: Do realizacji testów Wykonawca musi dysponować przynajmniej jedną osobą, posiadającą doświadczenie w zakresie prowadzenia testów obciążeniowych urządzeń sieciowych (stress test) udokumentowaną w postaci: autorstwa lub współautorstwa recenzowanych publikacji specjalistycznych opisujących badania w zakresie realizacji testów wydajnościowych przy wykorzystaniu sprzętowych lub/i programowych generatorów ruchu. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania wiedzą, doświadczeniem i odpowiednim potencjałem technicznym będzie dokonywana na podstawie oświadczenia i dokumentów złożonych w postępowaniu, o których mowa w pkt. 2 poniżej.
Ocena dokonana będzie (metodą 0-1 tj. spełnia - nie spełnia).Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca niepodlegający wykluczeniu zgodnie z pkt. 3 poniżej oraz spełniający łącznie następujące warunki: Posiadają zdolność do wykonania przedmiotu zamówienia,
a) dysponujący wiedzą, doświadczeniem i odpowiednim potencjałem technicznym, tzn.: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał doświadczenie zawodowe rozumiane jako: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował: Dostawę/y sprzętu komputerowego lub sprzętu sieciowego lub sprzętu komputerowego i sieciowego o wartości łącznej nie mniejszej niż 150 000 zł netto,

Wzór wykazu zrealizowanych dostaw stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

b) Osoba zdolne do wykonania zamówienia: Do realizacji testów Wykonawca musi dysponować przynajmniej jedną osobą, posiadającą doświadczenie w zakresie prowadzenia testów obciążeniowych urządzeń sieciowych (stress test) udokumentowaną w postaci: autorstwa lub współautorstwa recenzowanych publikacji specjalistycznych opisujących badania w zakresie realizacji testów wydajnościowych przy wykorzystaniu sprzętowych lub/i programowych generatorów ruchu. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania wiedzą, doświadczeniem i odpowiednim potencjałem technicznym będzie dokonywana na podstawie oświadczenia i dokumentów złożonych w postępowaniu, o których mowa w pkt. 2 poniżej.
Ocena dokonana będzie (metodą 0-1 tj. spełnia - nie spełnia).Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do realizacji testów Wykonawca musi dysponować przynajmniej jedną osobą, posiadającą doświadczenie w zakresie prowadzenia testów obciążeniowych urządzeń sieciowych (stress test) udokumentowaną w postaci: autorstwa lub współautorstwa recenzowanych publikacji specjalistycznych opisujących badania w zakresie realizacji testów wydajnościowych przy wykorzystaniu sprzętowych lub/i programowych generatorów ruchu. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy (Wzór - załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
2. Wykaz dostaw (Wzór - załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) wraz z referencjami.
3. Wykaz osób (Wzór - załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego).
4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (Wzór - załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego).
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
6. Specyfikację techniczną oferowanego produktu. Specyfikacja techniczna musi zawierać dane odnośnie każdego z parametrów, funkcji, oprogramowania, wyposażenia dodatkowego, parametrów podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. W specyfikacji technicznej winien być również wskazany typ, model, marka oferowanego sprzętu w przypadku podzespołów posiadających takie oznaczenia.Ocena ofertyKryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu na następujące kryteria

a. CENA - 60%
b. Możliwość obsługi standardu AVB na wszystkich oferowanych przełącznikach - 20%
c. Możliwość obsługi protokołu OpenFlow w wersji co najmniej v1 dla przełączników -20%


2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej
3. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:

LP = C + G + E

gdzie:

LP – łączna liczba punktów przyznanych Ofercie,
C – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – cena
G – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – Możliwość obsługi standardu AVB na wszystkich oferowanych przełącznikach
E – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – Możliwość obsługi protokołu OpenFlow w wersji co najmniej v1 dla przełączników

4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

cena brutto oferty najtańszej
------------------------------------------x 60 pkt = liczba punktów w danym kryterium
cena brutto oferty badanej


5. Punkty za kryterium „Możliwość obsługi standardu AVB na wszystkich oferowanych przełącznikach i Możliwość obsługi protokołu OpenFlow w wersji co najmniej v1 dla przełączników” zostaną przyznane na podstawie parametrów oferowanych urządzeń sieciowych w ofercie (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego). Za w/w funkcjonalność zostaną przyznane punkty wg poniższego schematu:

Możliwość obsługi standardu AVB na wszystkich oferowanych przełącznikach –
NIE = 0pkt

Możliwość obsługi standardu AVB na wszystkich oferowanych przełącznikach –
TAK = 20pkt

Możliwość obsługi protokołu OpenFlow w wersji co najmniej v1 dla przełączników
NIE = 0pkt

Możliwość obsługi protokołu OpenFlow w wersji co najmniej v1 dla przełączników
TAK= 20pkt

6. Liczby punktów otrzymanych za kryterium cena oraz parametry dodatkowe, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.
7. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma identyczną ilość punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną w przypadku gdy zostaną złożone oferty z taką samą ceną zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych w określonym przez siebie terminie.Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie Zamówienia wykluczeni są potencjalni Wykonawcy, którzy są osobami lub podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.Zamawiający - BeneficjentNazwa

INFOSOFTWARE POLSKA SP. Z O.O.


Adres

Marynkowska 5

38-422 Krościenko Wyżne

podkarpackie , krośnieńskiNumer telefonu

513-423-476


Fax

13 43 049 20


NIP

6842630791


Tytuł projektu

Interaktywna usługa z algorytmem wspomagania decyzji w szybkim prototypowaniu wraz z wytwarzaniem obiektów w formule wydruku 3D w środowisku pracy lokalnej i zdalnej z możliwością doboru parametru


Numer projektu

RPPK.01.04.01-18-0826/16-00